Všeobecné podmienky pretekov a súťaží na VKV

 

1.  Platnosť

1.1          Tieto všeobecné podmienky platia od 1.4.2017.

1.2          Všeobecné podmienky platia pre všetky preteky na VKV, vyhlasované Slovenským zväzom rádioamatérov. Ku každým pretekom môže vyhlasovateľ definovať ďalšie dodatočné podmienky, ktoré tieto všeobecné podmienky dopĺňajú alebo rozširujú.

1.3          50 MHz a 70 MHz IARU Contest, Memoriál Ondreja Oravca a Prevádzkový aktív VKV/UKV sa riadia vlastnými podmienkami.

 

2.  Všeobecné podmienky

2.1          S každou stanicou je možné na každom súťažnom pásme započítať len jedno platné spojenie, pri ktorom bol obidvoma stanicami vyslaný a potvrdený kompletný súťažný kód.

2.2          Počas pretekov je dovolené využívať DX cluster alebo iné podobné informačné siete.

2.3          Súťažiace stanice sú povinné aj v medzinárodných pretekoch dodržiavať platné povoľovacie a súťažné podmienky, a to i v prípade, keď ich to vzhľadom k ostatným súťažiacim poškodzuje.

2.4          V národnom poradí budú hodnotené len tie stanice, ktoré sa pretekov zúčastnia z územia Slovenskej republiky. Denníky prijaté od ostatných staníc budú použité len na kontrolu.

 

3.  Súťažné QTH

3.1          Súťažné QTH je stanovište, z ktorého sa jedna stanica (jednotlivec alebo viac operátorov) zúčastní daných pretekov na jednom alebo viacerých pásmach. Súťažné QTH je:

a)    stále QTH - je jednoznačne dané adresami trvalého bydliska a trvalého stanovišťa uvedenými v povoľovacej listine. Ak je trvalé stanovište na kóte, platí bod c).

b)   prechodné QTH - je stanovište mimo stáleho QTH, ktoré nie je kóta. Ak je prechodné stanovište na kóte, platí bod c).

c)    kóta - je vrchol kopca alebo iné miesto mimo intravilánu miest a obcí. Minimálna nadmorská výška kóty je 200 m.

3.2          Súťažné QTH – kóty (pozri bod 3.1. písm. c) sa prideľujú, registrujú a obsadzujú podľa Pravidiel pre prideľovanie a registráciu kót pre VKV preteky na území SR, ktoré sú súčasťou týchto Všeobecných podmienok.

3.3          Z pridelenej, registrovanej a obsadenej kóty má stanica v daných pretekoch právo vysielať na všetkých VKV pásmach. V okruhu s polomerom 5 km od pridelenej kóty nesmie bez súhlasu stanice s pridelenou kótou vysielať žiadna iná stanica, ani na neobsadených pásmach, okrem tých, ktoré pracujú z intravilánu miest, obcí a osád.

3.4          Zmena súťažného QTH stanice počas pretekov nie je dovolená. Použitie viacerých súťažných QTH v jedných pretekoch nie je dovolené.

3.5          Všetky antény a zariadenia, používané počas pretekov, musia byť fyzicky umiestnené v kruhu s priemerom 500 metrov.

 

4.  Súťažné kategórie

4.1          Stanice jednotlivcov, Single Op. (SO) - stanice obsluhované jednotlivcom, ktorý počas pretekov vykonáva vlastné vysielanie, príjem na ďalšom zariadení, vedenie denníka, vedenie prehľadu staníc, smerovanie antén a pod., bez akejkoľvek pomoci druhých osôb. Za pomoc v pretekoch sa nepovažuje zriadenie stanice pred začiatkom pretekov a likvidácia stanice po ich ukončení.

4.2          Stanice viac operátorov, Multi Op. (MO) – ostatné stanice

4.3          V súťažných denníkoch sa kategória jednotlivcov (SO) označuje slovom SINGLE a kategória viac operátorov (MO) slovom MULTI, Kategória SO 6 hodín sa označuje 6 HOURS SINGLE a kategória MO 6 hodín sa označuje 6 HOURS MULTI.

4.4          Zaradenie do kategórií Low Power na 144 a 432 MHz bude automatické, pokiaľ súťažiaca stanica uvedie vo svojom súťažnom EDI denníku (v riadku SPowe=) výkon zodpovedajúci kategórii Low Power. Ak stanica uvedie výkon vyšší alebo ho neuvedie vôbec, bude vo výsledkovej listine zaradená v kategórii High Power.

4.5          Kategórie:

144 MHz     – SO

144 MHz     – SO Low Power

144 MHz     – SO 6 hodín

144 MHz     – MO

144 MHz     – MO 6 hodín

432 MHz     – SO

432 MHz     – SO Low Power

432 MHz     – SO 6 hodín

432 MHz     – MO

432 MHz     – MO 6 hodín

1,3 GHz       – SO

1,3 GHz       – MO

2,3 GHz       – SO

2,3 GHz       – MO

3,4 GHz       – SO

3,4 GHz       – MO

5,7 GHz       – SO

5,7 GHz       – MO

10 GHz        – SO

10 GHz        – MO

24 GHz        – SO

24 GHz        – MO

47 GHz        – SO

47 GHz        – MO

76 GHz        – SO

76 GHz        – MO

4.6          Pravidlá pre 6-hodinové kategórie:

a)  6-hodinový úsek začína nadviazaním prvého spojenia v pretekoch. Môže byť rozdelený na maximálne dve časti. Prestávka medzi dvoma časťami musí byť dlhšia ako 2 hodiny. Prvý dvojhodinový alebo dlhší interval medzi spojeniami je považovaný za prestávku a čas nasledujúceho spojenia za začiatok druhej časti.

b)  Hodnotia sa iba spojenia nadviazané v rámci 6-hodinového úseku. Účastníci v 6-hodinovej kategórii môžu nadväzovať spojenia aj po uplynutí 6-hodinového úseku. V tomto prípade musia poslať celý denník so všetkými spojeniami. Spojenia nadviazané po skončení 6-hodinového úseku budú použité iba na účely kontroly denníkov protistaníc.

 

5.  Druhy prevádzky

5.1       V pretekoch sú povolené prevádzky CW a FONE - podľa povoľovacích podmienok, pričom je nutné dodržiavať odporúčania stálej pracovnej skupiny komisie IARU Regiónu 1., týkajúce sa používania rôznych druhov prevádzky v rôznych kmitočtových pásmach VKV.

 

6.  Výkon koncového stupňa vysielača

6.1       Výkon vysielača musí byť v súlade s povoľovacími podmienkami alebo v súlade s individuálnym povolením súťažiacej stanice.

6.2       V kategóriách Low Power je maximálny výkon koncového stupňa vysielača 100 W.

6.3       Výkon vysielača je daný súčtom výkonov všetkých použitých koncových stupňov na tom istom pásme.

 

7.  Súťažný signál

7.1       V jednom danom okamihu smie mať každá stanica na jednom pásme iba jeden súťažný signál. Signály nevyhnutné na pripojenie do siete paket radio sa nepovažujú za súťažné.

 

8.  Súťažný kód

8.1       Pri spojeniach sa vymieňa súťažný kód, pozostávajúci z RS alebo RST, poradového čísla spojenia od 001 na každom súťažnom pásme zvlášť a WW lokátora, pokiaľ nie je stanovené inak.

 

9.  Bodovanie

9.1          Pokiaľ nie je uvedené inak, boduje sa jeden kilometer preklenutej vzdialenosti, zmeranej alebo vypočítanej podľa systému WW lokátor, jedným bodom. Pritom táto vzdialenosť nesmie presahovať skutočnú vzdialenosť o viac ako 5 km. Za spojenie so stanicou vo vlastnom malom štvorci lokátora sa počíta 1 bod (napr. z JN88NE do JN88NE).

9.2          Podľa odporúčania IARU Region I musí byť pre prevod stupňov na kilometre použitý koeficient 111,2 zohľadňujúci zakrivenie Zeme.

 

10.  Neplatné spojenia

10.1    V pretekoch neplatia spojenia crossband, EME, MS a spojenia nadviazané cez pozemné alebo kozmické prevádzače.

 

11.  Vlastný WW lokátor

11.1       Na určenie zemepisnej šírky a dĺžky súťažného stanovišťa, z ktorých sa výpočítava lokátor, sa používa systém WGS-84 (World Geodetic System 1984).

11.2       Tolerancia zemepisných súradníc súťažného stanovišťa (z ktorých sa vypočítava lokátor) nesmie voči skutočnosti presahovať kružnicu s priemerom 1 km.

 

12.  Časy spojení

12.1    Časy uvádzané v súťažnom denníku musia byť len v UTC. Spojenia, ktoré boli začaté pred oficiálnym začiatkom pretekov, alebo ktoré boli začaté po oficiálnom konci pretekov, sú neplatné.

 

13.  Súťažný denník

13.1    Súťažný denník sa posiela výhradne v elektronickej forme vo formáte EDI. Denníky zaslané v inom formáte budú použité len na kontrolu. Súťažný denník musí byť odoslaný najneskôr druhý pondelok po pretekoch cez webové rozhranie na internetovej stránke http://vkv.szr.sk. Rozhoduje dátum prijatia denníka webovým rozhraním. Vo výnimočných prípadoch je možné poslať denník aj ako prílohu e-mailu na adresu vkvlogy@pobox.sk. Rozhoduje dátum odoslania e-mailu.

13.2    Po 14-tich dňoch po pretekoch vyhodnocovateľ zverejní všetky prijaté súťažné denníky na internete. Zverejnené nebudú len denníky staníc, ktoré pri posielaní súťažného denníka vyjadria svoj nesúhlas so zverejnením.

 

14.  Zrážky bodov za spojenie

14.1       Zrážky bodov za spojenie sú na základe odporúčania VKV komisie IARU Region 1 tieto:

a) Spojenie je neplatné pre stanicu, ktorá má v denníku akúkoľvek chybu v prijatej značke a kóde (nesúhlas s vysielanou značkou a kódom), to znamená v reporte, poradovom čísle spojenia a lokátore.

b) Spojenie je neplatné pre stanicu, ktorá má rozdiel v čase spojenia viac ako 10 minút oproti správnemu času UTC. 

 

15.  Diskvalifikácia stanice

15.1    Stanica bude diskvalifikovaná nehodnotením za:

a)    nedodržanie súťažných podmienok

b)   uvedenie neuskutočnených spojení v súťažnom denníku

c)    nepravdivé údaje v súťažnom denníku

d)   chýbajúce podstatné údaje v denníku

e)   uvádzanie iného času ako UTC

f)     viac ako 10 % zle vypočítaných vzdialeností

g)    vysielanie zo súťažného QTH, ktoré bolo pridelené inej stanici, alebo z jeho ochrannej zóny, ak medzi týmito stanicami vznikne spor o súťažné QTH

 

16.  Konečné výsledky

16.1       Konečné výsledky pretekov a rozhodnutie o diskvalifikácii schvaľuje VKV komisia SZR. Rozhodnutie komisie je konečné.

 

Poznámky:

DX cluster vo svojej podstate nie je určený na oznamovanie vlastnej frekvencie (selfspoting). Prezídium SZR preto vyzýva súťažiace stanice, aby to počas súťažnej prevádzky rešpektovali.

10-dňová lehota na odoslanie denníkov vyhodnocovateľovi je určená na úpravu denníka do formy definovanej v bode 13.1 a jeho odoslanie vyhodnocovateľovi. Prezídium SZR preto vyzýva súťažiace stanice, aby túto lehotu nevyužívali na opravy údajov v denníku podľa denníkov iných staníc.